ekoinzynier.pl

Oferta

Oferuję współpracę we wszystkich etapach procesu inwestycyjnego, od analizy nieruchomości gruntowej poprzez wybór architekta, tworzenie projektu budowlanego, uzyskanie decyzji administracyjnych, uzgodnień i opinii, wybór ekip wykonawczych i monitorowanie oraz nadzór prac budowlanych, skończywszy na przekazaniu inwestycji do użytkowania wraz z jej rozliczeniem. W szczególności:

Kompleksowa obsługa budowy
Kierownik Budowy
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
Inwestor Zastępczy
Pełnomocnik Inwestora
Doradztwo budowlane
Opinie i ekspertyzy
Project Manager
Kosztorysy budowlane
Inżynier Kontraktu (FIDIC)
Doradztwo inwestycyjne
Przeglądy okresowe budynków
Roczne i 5-letnie
Odbiór lokali
Mieszkania, lokale, domy
Doradztwo aranżacyjne

Kompleksowa obsługa budowy

Zapraszam każdą zainteresowaną Osobę na indywidualną konsultację w sprawie inwestycji. Masz pomysł, projekt czy tez działkę i nie wiesz jak zacząć? Pomogę od samego początku: znaleźć teren, odpowiedni zespół projektowy i grupę wykonawców w celu stworzenia inwestycji Twoich marzeń :)


Zapraszam do kontaktu

Ekoinżynier

mgr inż. Anna Serewa

  anna@ekoinzynier.pl   +48 661 219 617

ul. Międzygwiezdna 2E/57
80-299 Gdańsk

Kierownik Budowy

Zgodnie z Prawem Budowlanym Inwestor jest zobowiązany do zatrudnienia Kierownika Budowy, który to jest zobligowany do spełnienia założeń Projektu Budowlanego, pozwolenie na budowę i przepisów Prawa Budowlanego.

Kierownik Budowy nadzoruje przebieg procesu inwestycyjnego od momentu wytyczenia obiektu do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Pełniąc tę funkcję na bieżąco monitoruję budowę, tzn.:

 • zarządzam placem budowy i sporządzam plan BIOZ,
 • koordynuję prace pod względem technicznym i jakościowym,
 • sprawdzam aprobaty i certyfikaty materiałów budowlanych,
 • kontroluję harmonogram i budżet,
 • prowadzę dziennik budowy,
 • uczestniczę w odbiorach instalacji,
 • pomagam wprowadzić drobne zmiany w projekcie,
 • koordynuję zakup i dostawy materiałów,
 • pomagam w uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie.

Zapraszam do kontaktu

Ekoinżynier

mgr inż. Anna Serewa

  anna@ekoinzynier.pl   +48 661 219 617

ul. Międzygwiezdna 2E/57
80-299 Gdańsk

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Polskie Prawo Budowlane przewiduje, że Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może zostać ustanowiony dobrowolnie przez Inwestora lub obligatoryjnie podczas udzielania pozwolenia na budowę. Ustanowienie takiej osoby na budowie pozwala Inwestorowi zabezpieczyć swoje interesy, pełni On kontrolę nad Kierownikiem Budowy, może mu wydawać polecenia i żądać dokonania poprawek. Chętnie zostanę Twoim Inspektorem.

Chętnie zostanę Twoim Inspektorem.


Zapraszam do kontaktu

Ekoinżynier

mgr inż. Anna Serewa

  anna@ekoinzynier.pl   +48 661 219 617

ul. Międzygwiezdna 2E/57
80-299 Gdańsk

Inwestor Zastępczy

Pełnomocnik Inwestora

Inwestor Zastępczy to jednostka organizacyjna działająca odpłatnie w imieniu Inwestora - Zamawiającego i odpowiedzialna przed nim za organizację i koordynację działań wszystkich stron uczestniczących w procesie inwestycyjnym.

Będąc Pełnomocnikiem do mojego zakres obowiązków należy :

 • analiza dokumentacji projektowej i uzyskanie wszystkich wymaganych przepisami prawa decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnień, itp. w celu uzyskania pozwolenia na budowę,
 • sprawdzanie dokumentów rozliczeniowych pod względem merytorycznym i rachunkowym, opisywanie faktur oraz przekazywanie informacji Inwestorowi dotyczących zapotrzebowania na środki finansowe na kolejne miesiące realizacji inwestycji,
 • przeprowadzenie przetargu na wybór generalnego wykonawcy oraz przekazanie mu w imieniu Inwestora kompletnej dokumentacji oraz terenu budowy,
 • zawiadomienie odpowiedniej instytucji o rozpoczęciu budowy,
 • zgłaszanie projektantowi wszelkich zastrzeżeń do projektu i dokonanie z nim niezbędnych uzgodnień i wyjaśnień (po wcześniejszym uzgodnieniu z Inwestorem),
 • nadzór nad wszystkimi branżami podczas realizacji inwestycji,
 • sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych,
 • sprawdzanie i odbiór robót budowlanych, uczestniczenie w próbach i odbiorach techniczny instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazanie ich do użytkowania,
 • potwierdzenie faktyczne wykonanych robót oraz usunięcia wad,
 • uzyskanie stanowisk organów administracyjnych po zakończeniu procesu inwestycyjnego i uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie inwestycji,
 • rozliczenie końcowe inwestycji,

Zapraszam do kontaktu

Ekoinżynier

mgr inż. Anna Serewa

  anna@ekoinzynier.pl   +48 661 219 617

ul. Międzygwiezdna 2E/57
80-299 Gdańsk

Doradztwo budowlane

Opinie i ekspertyzy

Opinie i ekspertyzy Doradcy Budowlanego są potrzebne w kilku przypadkach:

 • wykonawca nie wykonał swojej pracy należycie - najlepszym rozwiązaniem jest sporządzenie fachowej opinii technicznej, która opiera się na wnikliwej analizie istniejących dokumentów: projektów, umowy wykonawczej, norm budowlanych, dokumentacji fotograficznej połączonej ze sprawdzeniem wykonanych prac budowlanych;
 • przy zakupie mieszkania/ lokalu/ domu z rynku wtórnego - weryfikacja stanu technicznego nieruchomości, która może wyglądać i sprawiać wrażenie bardzo dobre a w rzeczywistości może okazać się ruiną. Koszty opinii są niewspółmierne do kosztów generalnego remontu. Poza tym, gdy chcemy istniejący budynek modernizować lub zmieniać jego sposób użytkowania, musimy zgodnie z Prawem Budowlanym zlecić wykonanie takiej ekspertyzy/ opinii;
 • mieszkanie/ lokal/ dom posiadają uszkodzenia - powstały zarysowania konstrukcji, tj. spękania na ścianach, posadzkach i rysy na stropach lub pojawiła się wilgoć.

Na podstawie wizji lokalnej zdecyduję jaki ma być to zakres opracowania, i czy ekspertyza w tym przypadku jest konieczna, czy wystarczy tylko opinia.


Zapraszam do kontaktu

Ekoinżynier

mgr inż. Anna Serewa

  anna@ekoinzynier.pl   +48 661 219 617

ul. Międzygwiezdna 2E/57
80-299 Gdańsk

Certyfikaty energetyczne

Świadectwa charakterystyki energetycznej budynku

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku (nazywane certyfikatem energetycznym) określa wartość rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną i energię końcową. Jest ono ważne 10 lat.

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku jest obowiązkowym dokumentem od 01.01.2009 r. i muszą je posiadać:

 • nowe budynki oddawane do użytkowania lub te po modernizacji, którym zmieniła się charakterystyka cieplna (wykonanie elewacji, wymiana okien itp.),
 • budynki / lokale mieszkalne/ lokale użytkowe podlegające sprzedaży lub najmowi,
 • budynki użyteczności publicznej o powierzchni powyżej 1000 m2.

Zapraszam do kontaktu

Ekoinżynier

mgr inż. Anna Serewa

  anna@ekoinzynier.pl   +48 661 219 617

ul. Międzygwiezdna 2E/57
80-299 Gdańsk

Project Manager

Oferuję:

 • zarządzanie procesami projektowania, uzyskiwania niezbędnych pozwoleń, decyzji, uzgodnień administracyjnych, itp. oraz analizę dokumentacji projektowej i kosztorysowej,
 • udział w przetargach na wybór Wykonawców i uczestnictwo w negocjacjach ich warunków umów,
 • opracowywanie budżetów i harmonogramów zadań inwestycyjnych,
 • monitoring oraz analizę budżetów i harmonogramów,
 • nadzór i koordynację procesu budowlanego inwestycji,
 • raportowanie o postępach i aktualnym stanie projektu,
 • zarządzanie procesem kontroli kosztów powierzonych projektów pod kątem realizacji przyjętego budżetu, zgodnie z wytycznymi i harmonogramem;
 • koordynację prac budowlanych w zakresie wprowadzania zmian projektowych, zmian lokatorskich, etc;
 • nadzorowanie robót w okresie gwarancyjnym;
 • nadzorowanie prac podległego zespołu.

Zapraszam do kontaktu

Ekoinżynier

mgr inż. Anna Serewa

  anna@ekoinzynier.pl   +48 661 219 617

ul. Międzygwiezdna 2E/57
80-299 Gdańsk

Kosztorysy budowlane

Wykonuję kosztorysy:

 • szacunkowe (dla Kredytobiorców),
 • ofertowe (dla Wykonawców),
 • inwestorskie, powykonawcze - do rozliczeń między Inwestorem, a Wykonawcą.

Zapraszam do kontaktu

Ekoinżynier

mgr inż. Anna Serewa

  anna@ekoinzynier.pl   +48 661 219 617

ul. Międzygwiezdna 2E/57
80-299 Gdańsk

Inżynier Kontraktu (FIDIC)

Inżynier Kontraktu pracując przy inwestycji opartej na procedurach FIDIC ma zadania adekwatne do Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, opiera jednak swoje decyzje dodatkowo o:

 • procedury FIDIC,
 • prawo zamówień publicznych.

Inżynier w procesie inwestycyjnym nie jest stroną, powinien działać bezstronnie, zgodnie z zawartym między 3-ma stronami kontraktem (Wykonawca/ Zamawiający/ Inwestor), może on interpretować kontrakt tylko tak, jak jest on napisany.

Chętnie zostanę Waszym Inżynierem Kontraktu.


Zapraszam do kontaktu

Ekoinżynier

mgr inż. Anna Serewa

  anna@ekoinzynier.pl   +48 661 219 617

ul. Międzygwiezdna 2E/57
80-299 Gdańsk

Doradztwo inwestycyjne

Oferuję swoją pomoc przy zakupie nieruchomości, w szczególności:

 • przy działce: sprawdzeniu statusu formalno - prawnego: hipoteki, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, poprawności istniejącej dokumentacji projektowej i istniejącego uzbrojenia działki lub możliwości przyłączenia jej do sieci (wodno-kanalizacyjnej, gazowej, energetycznej, telekomunikacyjnej) oraz sąsiedztwa działki wraz z jej ewentualnymi warunkami zabudowy;
 • przy lokalu/ mieszkaniu/ domu: sprawdzeniue statusu formalno - prawnego: hipoteki, poprawność istniejącej dokumentacji technicznej, wysokości opłat stałych nieruchomości i kosztów ewentualnych remontów/ modernizacji oraz sąsiedztwa.

Zapraszam do kontaktu

Ekoinżynier

mgr inż. Anna Serewa

  anna@ekoinzynier.pl   +48 661 219 617

ul. Międzygwiezdna 2E/57
80-299 Gdańsk

Przeglądy okresowe budynków

Roczne i 5-letnie

Stan techniczny budynku powinien umożliwiać bezpieczne jego użytkowanie. Mając pewność, że Twój budynek jest bezpieczny, co jakiś czas powinieneś zadbać o jego przegląd budowlano-instalacyjny. Za brak obowiązkowego przeglądu możesz otrzymać grzywnę.

Chętnie pomogę i poprowadzę Twoją książkę przeglądów.


Zapraszam do kontaktu

Ekoinżynier

mgr inż. Anna Serewa

  anna@ekoinzynier.pl   +48 661 219 617

ul. Międzygwiezdna 2E/57
80-299 Gdańsk

Odbiór lokali

Mieszkania, lokale, domy

Deweloper / firma budowlana ukończyła budowę Twojego mieszkania, domu lub lokalu i przychodzi czas odbioru. Jest to najlepszy czas żeby zgłosić usterki i wady, które Wykonawca będzie musiał poprawić na swój koszt.

Potrzebujesz pomocy, prześlij mi rzuty i opis techniczny, a następnie spotkamy się na odbiorze, na którym powstanie protokół z usterkami, który przedstawimy Wykonawcy.


Zapraszam do kontaktu

Ekoinżynier

mgr inż. Anna Serewa

  anna@ekoinzynier.pl   +48 661 219 617

ul. Międzygwiezdna 2E/57
80-299 Gdańsk

Doradztwo aranżacyjne

Mając wybraną nieruchomość z rynku pierwotnego lub wtórnego i zastanawiając się nad jej zakupem można sprawdzić czy istnieje mozliwość zaaranżowania jej inaczej, tzn. czy w ramach istniejącej konstrukcji lokalu/ mieszkania/ domu można „poprzesuwać i poprzemieszczać” ściany wraz z ewentualnym przemieszczeniem kuchni i łazienki (o ile jest to możliwe instalacyjnie).

Proponuję pomoc w tym zakresie w następujący sposób:

 • w przypadku rynku pierwotnego i zakupu nieruchomości budowanej (jeszcze nie powstałej):
  • dokonuję wglądu w dokumentację techniczną budynku/ mieszkania/ lokalu,
  • określam możliwe zmiany aranżacyjne,
  • Państwo decydują o ewentualnych możliwych zmianach do wprowadzenia,
  • nanoszę je na rysunek lub też ustalam z Państwa Wykonawcą podczas wizyty na budowie,
 • w przypadku rynku wtórnego:
  • dokonuję wizji budynku/ mieszkaniu/ lokalu,
  • zapoznaję się z jego dokumentacją techniczną,
  • określam możliwe zmiany aranżacyjne,
  • Państwo decydują o ewentualnych możliwych zmianach do wprowadzenia,
  • następnie nanoszę je na rysunek lub też ustalam z Państwa Wykonawcą podczas wizyty na budowie.

Zapraszam do kontaktu

Ekoinżynier

mgr inż. Anna Serewa

  anna@ekoinzynier.pl   +48 661 219 617

ul. Międzygwiezdna 2E/57
80-299 Gdańsk

O mnie

Anna Serewa

Nazywam się Anna Serewa. Dziękuję za zainteresowanie moją ofertą!

Budownictwem zawodowo zajmuję się ponad 15 lat. Moje doświadczenie zawodowe zdobyłam jako Kosztorysant, Inżynier, Kierownik i Inspektor Budowy, asystent Project Managera, Specjalista ds. Inwestycji oraz Kierownik Projektu.

Od 2007 r. jestem członkiem Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiadam uprawnienia budowlane nr POM/BO/0080/08 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń.

5 powodów, dlaczego WARTO ze mną współpracować:

Rzetelne i sumienne wsparcie Inwestora

Wykonując jakiekolwiek zadanie wypełniam je należycie wg wskazówek i wymagań. Jestem bardzo dokładna i precyzyjna w dążeniu do celu. Każde powierzone mi zadanie zakończyło się sukcesem.

Wysoka komunikatywność

Potrafię bardzo dobrze porozumiewać się zarówno z Inwestorem jak i grupą Wykonawców. Umiem jasno wyrażać swoje myśli w sposób zrozumiały dla rozmówcy. Nigdy nie miałam problemów z komunikacją z Inwestorem, każda jego prośba została zrealizowana wg jego wytycznych.

Profesjonalizm

Moje podejście do pracy i moja postawa świadczą o wykonywaniu czynności w sposób zgodny ze sztuką budowlaną i przepisami prawa. Jestem fachowcem w swojej dziedzinie.

Perfekcjonizm

Wykonując zlecone zadania zawsze dążę do doskonałości. Staram się sprostać wymaganiom jakie stawiają mi Klienci poprzez spojrzenie na zlecenie z ich punktu widzenia.

Konkurencyjne ceny

Ceny z każdym Klientem negocjowane są indywidualnie, są wśród najniższych w Gdańsku i okolicach.

Doświadczenie

2011 - 2014

Kierownik Projektu o wartość ok. 120 mln zł, dofinansowany przez Unię Europejską; złożony z kontraktów budowlanych na "żółtym" i "czerwonym" FIDIC-u (17 kontraktów: 6 budowlanych, 4 usługowe oraz 7 dotyczących dostawy maszyn i urządzeń).

2008 - 2011

Specjalista ds. Inwestycji przy Projekcie o wartości ok. 340 mln zł.

2006 - 2007

Specjalista ds. Przygotowania Inwestycji deweloperskich, Asystent Projekt Managera, Inżynier Budowy przy kilku inwestycjach deweloperskich (budownictwo mieszkaniowo - usługowe).

2001 - 2006

Asystent Kierownika Budowy, Kosztorysant, Konstruktor, Specjalista od aluminium, Technolog.

Wykształcenie

2013

Szkolenie: Audyt i kontrola projektów współfinansowanych ze środków europejskich.

2012

Szkolenie: Zarządzanie Projektami Inwestycyjnymi, Rozliczanie Inwestycji.

2009

Szkolenie: Prowadzenie nadzoru w kontraktach FIDIC.

2007

Uzyskanie uprawnień do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń.

2003

Dyplom rzeczoznawcy majątkowego Politechniki Szczecińskiej.

2002

Dyplom magistra inżyniera Politechniki Gdańskiej,
Wydział Inżynierii Lądowej, kierunek: Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie/ specjalność: Konstrukcje Metalowe.

Kontakt

Anna Serewa

Zapraszam do kontaku.

Chętnie odpowiem na wszystkie pytania.

Ekoinżynier

mgr inż. Anna Serewa

  anna@ekoinzynier.pl   +48 661 219 617

ul. Międzygwiezdna 2E/57

80-299 Gdańsk

Nr uprawnień: POM/BO/0080/08

NIP: 774-239-60-14

Regon: 365975227

Nr konta:
mBank, 47 1140 2004 0000 3702 7657 7214